Muzeum

Działy muzeum

Dział Historii i Sztuki

Wśród zabytków historycznych do najcenniejszych zaliczają się dokumenty rękopiśmienne dziejów miasta i całej Żywiecczyzny – Chronografia albo Dziejopis Żywiecki autorstwa Andrzeja Komonieckiego – wójta, burmistrza oraz kronikarza miejskiego, żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku. Są również przywileje dla miasta i cechów rzemieślniczych żywieckich nadawane przez kolejnych dziedziców Państwa Żywieckiego oraz królów polskich od XVI do XVIII w. W dziale znajduje się także bogata kolekcja pamiątek cechowych ( pieczęcie, obesłania, lady oraz księgi cechowe) oraz malarstwa cechowego żywieckiego z XIX i XX wieku. W zbiorach znajdują się także bardzo cenne przykłady sztuki gotyckiej: drewniana, polichromowana rzeźba Św. Anny Samotrzeciej z ok. 1380 roku oraz obraz temperowy na desce Opłakiwanie z poł. XV wieku. Dział ponadto posiada kolekcje tradycyjnych, mieszczańskich strojów żywieckich oraz zabytkowe meble.

kierownik działu mgr Katarzyna Jaworska


Dział Etnografii

Zbiory etnograficzne prezentują wybrane dziedziny tradycyjnej kultury materialnej Górali Żywieckich oraz tradycyjną i współczesną sztukę ludową. Zbierane do dnia dzisiejszego eksponaty ilustrują XIX i XX wieczną kulturę regionu, która kształtowała się na bazie osadnictwa rolnego oraz pasterskiego (wołoskiego). W zbiorach znajduje się odświętny strój pary małżeńskiej Górali Żywieckich oraz obrzędowe rekwizyty i stroje kolędników. Ponadto w dziale są instrumenty ludowe, meble, sprzęty gospodarskie, narzędzia rolnicze, pasterskie oraz sztuka ludowa (rzeźba, malarstwo, zabawki, plastyka obrzędowa).

kierownik działu mgr Barbara Rosiek


Dział Przyrody

Zbiory działu prezentują kilkaset okazów fauny i flory beskidzkiej (m. in. niedźwiedź brunatny, żubr, żbik, ryś, sowy uszatki). Niewielki, lecz bardzo cenny jest zbiór paleontologiczny zawierający szczątki zwierząt kopalnych.

mgr Weronika Kasperek


Dział Archeologii

Zbiory prezentują materiał archeologiczny z wykopalisk prowadzonych na Żywiecczyźnie w okresie międzywojennym oraz z wykopalisk własnych prowadzonych w latach 1983-87 na górze Grójec koło Żywca. Ponadto w zbiorach znajduje się materiał z wykopalisk w Starym Zamku w Żywcu (fragmenty ceramiki, kafli, przedmiotów żelaznych oraz kamieniarki).

dr Wojciech Mirocha


Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów

Dział Inwentaryzacji Zbiorów realizuje zadania związane z inwentaryzowaniem zbiorów muzealnych. Do szczególnych zadań Działu, należy uzupełnianie zbiorów Muzeum w drodze zakupów, przyjmowanie darów i depozytów, prowadzenie inwentarzy zbiorów Muzeum, mianowicie Księgi Wpływów oraz Księgi Depozytów oraz nadzorowanie prac inwentaryzacyjnych całości zbiorów Muzeum. Do zakresu działania Działu Inwentaryzacji należy także prowadzenie spraw związanych z ruchem muzealiów (udostępnianie zbiorów własnych oraz wypożyczanie od innych muzeów, instytucji i osób).


Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów

Pracownia konserwacji zabytków prowadzi działalność profilaktyczną, dba o przystosowanie odpowiednich pomieszczeń magazynowych dla poszczególnych grup eksponatów (magazyn tkanin, obrazów, rzeźby, etnograficzny, przyrody, archeologiczny). Zarówno w magazynach jak i salach ekspozycyjnych wykonuje się pomiary wilgotności i temperatury za pomocą odpowiednich urządzeń w celu zapewnienia eksponatom prawidłowych warunków klimatycznych. Oprócz codziennej prawidłowej opieki w pracowni wykonywane są podstawowe zabiegi konserwatorski takie jak: oczyszczanie obiektów, dezynfekcja, dezynsekcja, uzupełnianie ubytków, rekonstrukcja oraz zabezpieczanie.

mgr Małgorzata Mietlicka-Odrobina
mgr Elżbieta Lach


Dział Naukowo - Oświatowy

Dział Naukowo-Oświatowy zajmuje się organizacją i prowadzeniem działalności wystawienniczej oraz oświatowej w zakresie działania muzeum. Organizuje odczyty, prelekcje, spotkania muzealne oraz koncerty i imprezy artystyczne. W czasie roku szkolnego organizuje bezpłatne fakultety dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu historii oraz historii sztuki. Popularyzuje działania muzealne poprzez współpracę z mediami, organizuje oprowadzanie po obiekcie, wystawach czasowych, stałych oraz wycieczki z przewodnikiem po mieście. Współpracuje z innymi muzeami, towarzystwami, organizacjami społecznymi i osobami prywatnymi, które są zainteresowane którąś z form działalności Muzeum Ponadto opracowuje i prowadzi właściwą dokumentację i statystyki dotyczące działalności Muzeum, prowadzi Kronikę Muzeum. Dział odpowiedzialny jest za wizerunek muzeum w odbiorze społecznym, w miarę możliwości stara się poprzez ulotki, informatory, zaproszenia propagować różnego rodzaju wystawy oraz działalność Muzeum.

kierownik działu mgr Dorota Firlej


Biblioteka

Biblioteka Muzeum Miejskiego w Żywcu ma charakter naukowy. Głównym jej zadaniem jest pozyskiwanie zabytków związanych z Żywcem oraz regionem. Gromadzi periodyki, książki, rękopisy, druki ulotne, stare gazety oraz zdjęcia dokumentujące region i działalność Muzeum. W bibliotece wyodrębnione są trzy główne działy. Dział książek obejmuje ponad 9000 pozycji inwentarzowych, są to książki z zakresu historii, historii sztuki, kultury, przewodniki, monografie miejscowości, periodyki (Gronie, Karta Groni), Polska Sztuka Ludowa, Muzealnictwo, Spotkania z zabytkami. Dział ten posiada także wydania encyklopedyczne, słowniki oraz reprinty. Najstarszy reprint to Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich z 1884 roku. Najstarsza książka autorstwa Józefa Kałuskiego Dwa miecze jest z z roku 1720 i została wydana w Warszawie.
Dział archiwaliów obejmuje ponad 1500 pozycji inwentarzowych, w skład których wchodzą rękopisy, maszynopisy, druki urzędowe, druki ulotne, gazety, dokumenty osobiste, a także czasopisma od połowy XIX wieku do współczesności. W zbiorach znajdują się także oryginalne plany znanych architektów (architektów. Pietschka, T. Stryjeński, K. Mączyński, L. Simony) dokumentujące przebudowy Starego i Nowego Zamku. Na uwagę zasługuje księga protokołów Uchwał Rady Miasta z roku 1895.
Dział fotograficzny obejmuje ponad 1000 pozycji inwentarzowych i jest to dokumentacja fotograficzna zdarzeń i osób od końca XIX wieku po czasy współczesne, jak i również dokumentacje wystaw, wernisaży oraz zbiorów i obiektów muzealnych. Najstarsze zdjęcie jest z roku 1880 roku przedstawia Obywatela Matlakiewicza w żupanie. Archiwum fotograficzne zajmuje się również dokumentacja badań terenowych np. archeologicznych, etnograficznych i historycznych.

Biblioteka wraz z czytelnią czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy muzeum.

Alicja Kumorek


Dział Administracyjno - Księgowy

kierownik działu mgr Monika Adamik-Holicz
mgr Anna Brychner-Cierniak
 

Muzeum Miejskie w Żywcu - Stary Zamek
ul. Zamkowa 2
34-300 Żywiec
woj. śląskie
tel./fax (033) 861 21 24
e-mail:muzeumzywiec@interia.pl


< powrót do listy

projekt i wykonanie

© 2011 Muzeum Miejskie w Żywcu - Stary Zamek